Program predškole

Program predškole

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole za djecu uključenu u redovni program odvija se svakodnevno u okviru odgojno – obrazovnog rada.

Sadržaj programa predškole

Program predškole pomaže djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka. Kroz program predškole dijete se u krugu svojih vršnjaka priprema za školu i ispunjavanje školskih obveza.

Tijekom predviđenog programa dijete će usvojiti osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razviti predčitalačke vještine, stvoriti radne navike i socijalizirati se u odgojnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala.
Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći odnosno unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, „učiti kako učiti“, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.