Skip to content

PREHRANA

Prilikom planiranja prehrane djece u vrti?u vodimo ra?una o uravnoteenosti s prehrambenog i energetskog stajalita, o raznolikosti i kakvo?i namirnica te umjerenosti prema koli?ini i odabranim sastojcima.

Nastojimo osigurati hranu primjerenu dobnim i zdravstvenim standardima.

Organizacijom DORU?KA/VO?NE UINE/RU?KA/UINE poti?e se samoposluivanje djece u funkciji ve?eg osamostaljivanja i ja?anja svijesti o vlastitim sposobnostima.

Pri izradi jelovnika pridravamo se preporuka i smjernica novih Prehrambenih standarda za planiranje prehrane djece u dje?jem vrti?u (2007.).

OSNOVNE PREDNOSTI NOVIH PREHRAMBENIH STANDARDA I JELOVNIKA:

  • prehrana se temelji na cjelovitim itaricama,
  • sezonskom vo?u i povr?u
  • koriste se razne vrste mahunarki
  • u skupini mesa prednost se daje lake probavljivim vrstama, poput mesa peradi, kuni?evine, teletine i janjetine
  • u skupini mlijeka i mlije?nih proizvoda naglasak je na fermentiranim mlije?nim proizvodima, te je odre?en minimalni udio mlije?ne masti koji se preporu?uje za pojedinu dob
  • prilikom pripreme hrane koristi se svjee za?insko bilje
  • adekvatan unos i stalna dostupnost vode
  • naglasak se stavlja i na estetiku jela i stola , te atmosferu blagovanja i dr.

Na jelovnik je svakodnevo dostupan naim roditeljima na oglasnoj plo?i.

I tako smo zbog svih gore navedenih razloga u naem dvoritu pronali prostora i za povrtnjak za koji se brinu svi nai maliani pa smo tako jeli nae mrkvice, raj?ice, korabu, salatu i dr.

Tako?er imamo i jagode, vinje i kruku te sve sami beremo.

 
Trenutno aktivnih Gostiju: 1 

Top