Skip to content

U NAEM VRTI?U PROVODE SE SLJEDE?I PROGRAMI:

  • CJELODNEVNI - 8 tj. 10 satni program

Dnevni odmor organizira se prema stvarnim potrebama djeteta, to zna?i da se u vrti?u ne mora spavati" i da to nije deklarativno, ve? stvarno mogu?i izbor djeteta. Za djecu koja imaju potrebu za spavanjem (posebno djeca jasli?kog i mla?eg uzrasta) osigurat ?e se prostor u sobi dnevnog boravka u kojem ostala djeca ne?e remetiti njihov san.

U dje?jem vrti?u provodi se stalna, svakodnevna briga za sigurnost i zdravlje djece, uklju?uju?i uvaavanje osnovnih tjelesnih potreba djece: pravilna prehrana, higijenske navike, boravak na zraku, voda i odmor.

ENGLESKI JEZIK

Engleski jezik se provodi svakodnevno i tematski je povezan s temom koja se provodi unutar skupine, a u?imo razne recitacije, pjesmce, igre, rije?i i sl. Program engleskog jezika je u sklopu mjese?ne cijene vrti?a, te se dodatno ne napla?uje.

Budu?i da se radi o mjeovitim grupama ne o?ekuje se isto postignu?e kod sve djece.

Dijete u?i jezik kroz igru te na taj na?in vrlo rano i na lagan na?in stje?e osnovno znanje o jeziku.

NJEMA?KI JEZIK

Kra?i program ranog u?enja njema?kog jezika namijenjen je djeci predkolske dobi (od 3 god.  do polaska u kolu) koja su uklju?ena u redovni program Dje?jeg vrti?a Svemirko.

Provodi  se dva puta tjedno u trajanju od 45 min tijekom cijele godine u redovnom radnom vremenu vrti?a te se dodatno napla?uje.
Voditeljice programa su odgojiteljice predkolske djece djelatnice Dje?jeg vrti?a "Svemirko" te imaju poloen B2 stupanj njema?kog jezika.
Program ranog u?enja njema?kog jezika u Dje?jem vrti?u "Svemirko" je verificiran i odobren od Ministarstva obrazovanaj, kulture i sporta.

SPORTSKI PROGRAMI

Sve sportske programe provodi SPORTSKO DRUTVO "OLYMPIC" - centar specijaliziran za predkolski uzrast. Svi sportski programi su verificirani i odobreni od strane Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta RH. opirnije

PROGRAM PREDKOLE

Program predkole obuhva?a aktivnosti koje pripremaju dijete za kolu, a obuhva?a vjebe grafomotorike i rjeavanje radnih listi?a, a koji su propisani i odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta.

Individualno se radi sa svakim djetetom te se zadaci prilago?avaju svakom djetetu posebno. Djeca koja jo nisu obuhva?ena ovim programom po kronolokoj dobi, a navrila su 4. godine prolaze Program predkole u manjem obujmu i na bazi psihofizi?kih sposobnosti za tu dob.

Program predkole radi se kontinuirano tijekom cijele pedagoke godine.


 
Trenutno aktivnih Gostiju: 3 

Top